سرجیمز فریزر که‌ پژوهنده‌ای‌ است‌ گرانمایه‌ در این‌ زمینه‌ بر آن‌ است‌ که‌ عشاء ربانی‌ از سحر و قربانی‌ ریشه‌ گرفته‌ است‌. گرانت‌الن‌ (Grant Allen) به‌ پیروی‌ از هربرت‌ اسپنسر (Herbert Spencer) در کتاب‌ تحول‌ اندیشه‌های‌ مربوط‌ به‌ خدا (Evolution of the Idea of God) اهمیتی‌ برای‌ پرستش‌ پس‌ از مرگ‌ «ریش‌ سفید» قائل‌ شده‌ است‌. سرتایلور در کتاب‌ تمدن‌ نخستین‌ توجهی‌ به‌ گرایش‌ مردم‌ روزگار کهن‌ به‌ جاندار بودن‌ همه‌ی‌ چیزها - چه‌ ذیروح‌ و چه‌ غیر ذیروح‌ - مبذول‌ می‌دارد. کراولی‌ در کتاب‌ درخت‌ زندگی‌، هیجانات‌ و امیال‌ و به‌ خصوص‌ امور جنسی‌ را انگیزه‌های‌ شدید می‌پندارد.

/ 0 نظر / 8 بازدید