یک روز وقتی گاندی به قطار
گام  گذاشت لنگه کفشش سر خورد و روی ریل به زمین افتاد. از آن جا که قطار به حرکت
افتاده  بود او نمی توانست آن را بردارد.  گاندی به آرامی لنگه دیگر کفشش را درآورد
و به سمت عقب در جهت ریل پرتاب کرد تا نزدیک لنگه اولی
بیفتد!!!!

گاندی در پاسخ به یکی از
همسفرانش که پرسید چرا چنین کردی لبخند زد و گفت: « مرد فقیری که کفش روی روی ریل
رل پیدا می کند یک جفت کفش خواهد داشت که می تواند استفاده
کند!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 14 بازدید