در اینجا برخی موازینی که باید هنگام نوشتن مقالات در مورد عبارات عربی معمول در فارسی رعایت کرد، می‌آید.

ترکیب‌های عربی

ترکیب‌های عربی متداول در زبان فارسی برابر قاعده‌ای که دارد، باید جدا نوشته شود. مانند:

درستغلطان‌شاءالله انشاءالله علی حدّه علیحدّه مع‌ذلک معذالک علی رغم علیرغم مع‌هذا معهذا من‌جمله منجمله طای مؤلف

حرف «ط» از حروف مخصوص عربی است و به کار بردن آن در کلمه‌های غیر عربی درست نیست. مانند:

درستغلطاتاق اطاق باتری باطری تپیدن طپیدن تهماسب طهماسب اتریش اطریش تهران طهران بلیت بلیط حرف «ة» و «ه»

  • حرف «ة»، در آخر کلمه‌های عربی معمول در زبان فارسی، اگر تلفظ شود، در نوشتن به صورت تای کشیده می‌آید. مانند:

درستغلطآیت آیة رحمت رحمة عزّت عزّة

گرچه برخی عبارت‌ها و ترکیب‌های عربی متداول در زبان فارسی از این قاعده مستثنی هستند و به صورت رایج در زبان عربی نوشته می‌شوند. مانند: رحمة‌الله علیه، دائرة‌المعارف، لیلةالقدر، بقیة‌الله.

  • در غیر موارد بالا اگر «ة» به صورت‌های بیان حرکت «ه» تلفظ شود، در این صورت از تمام قواعد نگارشی مربوط به آن تبعیت می‌کند.

درستغلطآیه آیة/آیت معاینه معاینة/معاینت سیاره سیارة/سیارت دایره دایرة/دایرت

/ 0 نظر / 6 بازدید