رئوهوم یا رئوهام شراب مقدسی است که از گیاه مقدسی به همین نام در ایران باستان گرفته می شده. و از این شراب در مراسم هخامنشیان در بین شاه و شاهزگان استفاده می شد. واژه رئوهوم یا رئوهام یا رئوهائوم یا رُهام یک واژه به زبان اوستایی است که از دو کلمه رئو ( با شکوه ) و هوم یا هائوما ( شراب مقدس زرتشتیان) تشکیل شده .که در مجموع شراب باشکوه هوم معنی میدهد. که این شراب را شاهان هخامنشی می نوشیدند و بعد از آن می رقصیدند تا به خدا نزدیکتر شوند. البته نامی ایرانی با نام رئوهام یا رُهام هم با همین واژه البته کمی تغییر یافته در شاهنامه و تاریخ ایران آمده است که یکی از پهلوانان ایران بود است.این پهلوان اهل باده گساری و دوستار و همنشین می و شراب بوده که مورخان به این جهت نام وی را تغییر یافته از همین واژه می دانند

/ 0 نظر / 7 بازدید