به باور یونگ نیز  آنچه ما واقعی و حقیقی می دانیم چیزیست بر اساس کنش های ما .از طرفی  انسان در دریافت های حسی خود دچار محدودیت هایی است. محدودیت حواس ،منجر به محدویت در ادراک انسان می شود....در نتیجه اغلب دریافتی ناقص از واقعیت خواهیم داشت .وی زبان را نیز مانند سایر کنش های حسی ما دارای محدودیت می داند به نظر می رسد که رابطه بین زبان و فهم از دیدگاه یونگ  تا حدی به نظریات هایدیگر نزدیک می باشد :

.

"شیوه تفکری که ما عقل سلیم می نامیم و استفاده رایج از زبان ، این محدودیت  را در حد واقعیت مادی یا ملموس چیزهای حسی درک می کند، بدون در نظر گرفتن این که فهم دارای امکانیست که از داده های حسی ناشی نمی شود..

این طور به نظر می رسد که یونگ باور دارد به دلیل محدودیت در حواس ، زبان ناشرغیر حقیقت و غیر واقعیت می شود.انسان برای فهم کامل هر چیزی می تواند از عقل نظری و ابزار های حسی و زبان کمک بگیرد اما فهم کامل زمانی صورت می گیرد که ما از عقل تجربی بهره بگیریم ...زبان ابزاری است برای فهم و فهم دارای امکانیست که از داده های حسی ناشی نمی شود....." اما منظور یونگ از امکانات فرا حسی چیست؟

.

آیا با شنیدن و یا خواندن و یا داشتن اطلاعاتی درباره گل سرخ می توانیم به فهم واقعی ماهیت گل سرخ پی ببریم؟ ...آیا صرفا با در دست گرفتن ،  لمس کردن و یا حتی بوییدن گل سرخ می توانیم  به فهمیدن  گل سرخ برسیم؟ آیا می توان با استفاده از زبانی فصیح و بهره بردن از کلمات و واژگانی بلیغ و زیبا می شود  گل سرخ را به کسی  که در زندگی خود گل سرخ را ندیده فهماند؟

  

خردمند کسی است که از پلکان دانش بالا می رود از سطوح اولیه اطلاعات و دانش عبور می کند و با تجربه مستقیم واقعیت به خرد و حکمت دست پیدا می کند.

 

به عبارتی دیگر پروسه فهمیدن کامل نمی شود مگر با عمل کردن و تجربه کردن هرآنچه که آموخته ایم و فرزانه کسیست که ازابزارهای عملی و کاربردی برای انتقال مفاهیم به دیگران بهره بجوید. به تعبیر لائوتزو :فرزانه می‌آموزد بی‌آنکه سخنی بر زبان آورده باشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید